Gritsenko Anton

Position: 
Research Associate
Degree: 
Ph.D.
Phone: 
+7(495)959-00-29
+7(926)175-94-92
Email: 
antohaha [at] yahoo.com
antgritsenko [at] gmail.com
Department: 
Laboratory of Geopolitical Studies

Research interests

Geopolitics, Ethno-geography, Social anthropology, Historical geography, Human geography. Investigation of Regional Identity and Historical Memory, ethno-political and ethno-cultural processes in the CIS.

Study areas

Russia, Ukraine, Belarus; the Russian-Ukrainian borderland, the Belarusian-Polish-Lithuanian borderlands, the Belarusian-Ukrainian borderland.

Selected Publications

Krylov M.P., Gritsenko A.A. 2012. Regional and Ethnic-Cultural Identity in the Russian-Ukrainian and Russian-Belarusian Borderland: Historical Memory and Cultural Transformations. – Labirint. Zhurnal sotsialʹno-gumanitarnykh issledovaniy, № 2, pp. 28–42. http://journal-labirint.com
Krylov M., Kašavoj V., Gritsenko A. 2012. Investigation of Regional Identity in Belarusian-Lithuanian-Polish and Russian-Ukrainian-Belarusian Borderlands. – The First International Congress of Belarusian Studies. Working Papers, Vol. 1, pp. 119–123. http://palityka.org 
Gritsenko A.A., Krylov M.P. 2012. The Study of the Russian Part of Sloboda Ukraine and the Hetman from the Position of Ethno-geography. – Istoryko-kulʹturna spadshchyna Dniprovsʹkoho Livoberezhzhya, Kursʹkoho Posey̆m'ya ta Slobozhanshchyny: mynule i suschasnistʹ. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoï naukovo-praktychnoï konferentsiï, prysvyachenoi 285-richchyu obrannya Danyla Apostola hetʹmanom Livoberezhnoï Ukraïny. Hlukhiv – Nizhyn, pp. 39–43.
Gritsenko A.A. 2011. Historical and Cultural Regions of the Russian-Ukrainian Borderland: Past and Present. – Rehionalʹna istoriya Ukraïny. Zbirnyk naukovykh statey̆. Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NAN Ukraïny, Vol. 5, pp. 101–110. http://www.history.org.ua 
Gritsenko A.A. 2011. Research of Regional Identity of the National Margin (on the example of the Russian-Ukrainian borderland). - Identichnostʹ kak predmet politicheskogo analiza. Sbornik statey. Moscow, IMEMO RAN, pp. 216–219. http://www.imemo.ru 
Gritsenko A. 2011. Ethnocultural Gradient and Regional Identity along the Russian–Ukrainian–Belarusian Borderlands. - Regional Research of Russia, Vol. 1, № 4, pp. 373–384.
Gritsenko A.A., Krylov M.P. 2011. The Influence of Historical and Political,  Landscape Boundaries on the Identity of the Russian Population in the Russian-Ukrainian Borderland. Monograph: The Russian-Ukrainian Borderland. Twenty Years Separated Unity. Ed. Kolosov V.A., Vendina O.I. Moscow, Novyy khronograf, pp. 180–191.
Gritsenko A. 2011. Regional Identity: the Situation in the Russian-Ukrainian Borderland. Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG, 169 p. https://www.lap-publishing.com 
Gritsenko A.A., Krylov M.P. 2010. Ethno-geographical and cultural-geographic study of the Russian part of the Hetmanate and Sloboda Ukraine. Problemy obshchestvennoy geografii. Prigranichnyye territorii: metodologicheskiye podkhody i opyt issledovaniy. Kiev, Institute of Geography, Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 2, pp. 90–97.
Krylov M., Gritsenko A. 2010. Regional identity in the Interior and Borderland Territories of the South-West European Russia. – International Conference «Geography and Regional Development». Proceedings. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, pp. 113–116.